Oferta - ODBIÓR ODPADÓW

a) ODBIÓR ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która obowiązuje od dnia 6 września 2019 r. wprowadza zmiany m.in. w następującym zakresie: wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z nowelizacją ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości, a tym samym wszystkich mieszkańców, którzy przebywają na danej nieruchomości jest zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny.

· Ustawa nie przewiduje już możliwości oznaczenia w deklaracji gminnej braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

· Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe deklaracje, w których oznaczono brak prowadzenia selektywnej zbiórki muszą zostać „zastąpione” deklaracjami wskazującymi prowadzenie selektywnej zbiórki.

· Do złożenia nowej deklaracji zobowiązani są właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika. W przypadku skorzystania z tej ulgi właściciel nieruchomości nie będzie mógł oddawać bioodpadów lub wywozić ich na PSZOK.

Zgodnie z nowymi zasadami odpady z Państwa nieruchomości będą odbierane w podziale na 5 frakcji tj.:

 • PAPIER
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
 • SZKŁO
 • BIO
 • ODPADY ZMIESZANE

Dodatkowo odbierać będziemy:

 • Odpady wielkogabarytowe
 • Odpady zielone (trawa, liście) (od marca do listopada)
 • Popiół
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

ZASADY ODBIORU

 • Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem.
 • Wywozy realizowane są w godzinach 7:00- 15:00.
 • W celu odbioru odpadów, worki lub pojemniki muszą być wystawione przed posesję w pobliżu bramy w dniu wywozu przed godz. 7.00. Odpady nieudostępnione nie zostaną odebrane.

b) ODBIÓR ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (FIRMY, INSTYTUCJE)

 • Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne (np. sklepy, hotele, szkoły, biurowce), muszą zawrzeć niezależną umowę na odbiór odpadów z upoważnioną firmą odbierającą odpady, np. Nieskażone Środowisko Sp. z o.o.
 • Zawsze możliwa jest oczywiście modyfikacja ilości czy rodzaju pojemników oraz częstotliwości ich odbioru.
 • Odbiór odpadów z firm na terenie Miasta i Gminy Łosice odbywa się na zgłoszenie telefoniczne w ciągu 48 h, w pozostałych gminach zgodnie z harmonogramem.

KORZYŚCI zawarcia z nami umowy:

 • Ponosisz jedynie opłatę za opróżniony pojemnik. W przypadku braku odpadów nie ponosisz opłaty!
 • Możliwość zakupu lub dzierżawy pojemnika o pojemności 1100 l.
 • Faktury wysyłane są elektronicznie.
 • Elastyczne odbiory: możliwość dostosowania odbiorów do Państwa potrzeb, a w tym rodzaju i ilości pojemników oraz częstotliwości ich odbioru.