O firmie

INFORMACJE OGÓLNE

Aspekty prawne gospodarki odpadami:
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Nieskażone Środowisko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi kompleksowy odbiór odpadów od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej i niezamieszkałej (firmy i instytucje) w gminach Powiatu Łosickiego (Łosice, Sarnaki, Platerów, Huszlew, Olszanka) oraz w gminie Powiatu Siedleckiego (Korczew).

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – mgr inż. Iwona Grochowska

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący – Justyna Mirońska

Z-ca Przewodniczącego - Krzysztof Dec

Sekretarz - Monika Katarzyna Klimiuk – Głuchowska

Wspólnicy:

Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach – 100% udziałów